Folio 11Folio 1ἅπανθ᾽ μακρὸς κἀναρίθμητος χρόνος φύει τ᾽ ἄδηλα καὶ φανέντα κρύπτεται : κοὐκ ἔστ᾽ ἄελπτον οὐδέν , ἀλλ᾽ ἁλίσκεται χὠ δεινὸς ὅρκος χαἰ περισκελει̂ς φρένες . Sophocles : Ajax 646In the Name of Time . A Tragedy Folio 2πολλά βροτοίς έστιν έδουσιν γνώναι . πρίν ιδείν δ ' , ουδείς μάντις των μελλόντων , ό τι πράξει . * Sophocles Ajax 646 ( 442 BC ) Line 646 from Ajax ( 442 BCE ) by Sophocles . Bradley and Cooper studied ancient Greek and a note in Cooper's hand in MSS. Eng . poet . d. 109 has the following translation :
Everywhere long and measureless Time
Brings to light what is secret + hides the apparent .
Neither is there the unexpected , but
The terrible oath + the stubborn minds one conquered . (   5 )
The first edition of In the Name of Time ( Poetry Bookshop : 1919 ) edited by Thomas Sturge Moore uses R.C. Trevelyan's 1919 translation of Ajax :
All things the long and countless lapse of time
Brings forth , displays , then hides once more in gloom .
Nought is too strange to look for ; but the event
May mock the sternest oath , the firmest will .
Sophocles Ajax 1390 : Many things , I tell you , can be known through mortal eyes ; but before he sees it happening , no one can foretell the future , or what his fate will be . Another of Cooper's handwritten notes , ' Points of Likeness between Carloman and Ajax ' , reads : ' As Athena blinds and deludes her victim , it seems to Carloman that God blinds + deludes + humiliates him . The successful rival , the Odysseus , is Pepin -- the moral favourite of Heaven [ emphasis hers ] ; while the burning idealist is left to perish excommunicate ' ( 6 ) .
In the Name of Time [ Winter's Tale IV Cho. ] * William Shakespeare Winter's Tale ( 1623 ) . The full sentence spoken by the Chorus named Time in lines 1-4 reads : I , that please some , try all , both joy and terror Of good and bad , that makes and unfolds error , Now take upon me , in the name of Time , To use my wings ( 4 . 1 . 1-4 ) . Folio 3ἅπανθ᾽ μακρὸς κἀναρίθμητος χρόνος φύει τ᾽ ἄδηλα καὶ φανέντα κρύπτεται : κοὐκ ἔστ᾽ ἄελπτον οὐδέν , ἀλλ᾽ ἁλίσκεται χὠ δεινὸς ὅρκος χαἰ περισκελει̂ς φρένες . Sophocles -- Ajax 646 * Sophocles Ajax 646 ( 442 BC ) Line 646 from Ajax ( 442 BCE ) by Sophocles . Bradley and Cooper studied ancient Greek and a note in Cooper's hand in MSS. Eng . poet . d. 109 has the following translation :
Everywhere long and measureless Time
Brings to light what is secret + hides the apparent .
Neither is there the unexpected , but
The terrible oath + the stubborn minds one conquered . (   5 )
The first edition of In the Name of Time ( Poetry Bookshop : 1919 ) edited by Thomas Sturge Moore uses R.C. Trevelyan's 1919 translation of Ajax :
All things the long and countless lapse of time
Brings forth , displays , then hides once more in gloom .
Nought is too strange to look for ; but the event
May mock the sternest oath , the firmest will .
Another of Cooper's handwritten notes , ' Points of Likeness between Carloman and Ajax ' , reads : ' As Athena blinds and deludes her victim , it seems to Carloman that God blinds + deludes + humiliates him . The successful rival , the Odysseus , is Pepin -- the moral favourite of Heaven [ emphasis hers ] ; while the burning idealist is left to perish excommunicate ' ( 6 ) .
Folio 2 2Folio 4

PersonsPersons

Folio 5

Act I * MSS. Eng . poet . d. 108 calls Act I ' The Defiance of Time . This manuscript also has Field's scene design sketches for each of the five acts .

Scene Design : Act I

Photo: Bodleian Library [MSS. Eng. poet. d. 108]
[Photo: Bodleian Library [MSS. Eng. poet. d. 108]]

Folio 3I Onward . Folio 1Folio 6 1.

Act I Scene 1Scene

Carloman*   ' Carloman ' Rensselaer Polytechnic Institute ( 4 Sept 2012 ) . Carloman ( b. 715 CE-d . 754 CE ) , oldest son of Charles Martel and Chrotrude of Treves , and older brother to Pepin .
He said wwW ho laid His life down on the cross ,,:
* Jesus
So will I be a King . I will possess in sooth
The great Rrr eality . I war ++and   govern ,
I can strike hard asaslike as   Charles the Hammerer ;
* ' Charles " The Hammer " Martel ' , ( Rensselaer Polytechnic Institute : 4 Sept 2012 ) Charles Martel ( b. 688 CE-d . 741 CE ) Mayor of the Palace , the highest office in Frankish government ; a monarch who ruled over collection of kingdoms in the eighth century . Father of Carloman and Pepin . He was called ' The Hammer ' because of his relentless fighting and victory at the Battle of Tours ( 732 CE ) .
Men say I have my father's qualities ,
And in the brief months of my sovereignty
The infidelin fidelin fidel   has recognised my blood :
Have made the throne phantasmal . I have felt
In Zacharias * ' Saint Zacharias ' , ( Encyclopædia Britannica : 2020 ) Pope Zacharias ( b. 741 CE-d . 752 CE ) . ,,,   the great Pope ,,,   a forceforcepower force
That spreads ,,,   like spring across the world . No more
Will I be petty marshalmarshallmarshal l   to a crew
That hack + murder , while the royal faces
Of wandering mMm artyrs scintillate + thrill .
There is a glorious bBb etterness at work .
Amid the highways + the solitudes ;
I would be with it -- in obscurity ,
Folio 4 II No matter ! -- with the rrs river iver * ' Frankish Empire 481 to 814 ' , ( Wikipedia : 2007 ) Possibly the Rhône river , which runs through the mountains of the Alps. as it shapes
Its cistern in the hills , or where the wind
First draws its silver volumes to a voice :
Behind , at the beginning , from within !
Folio 2How shall I face himFolio 3
A cry , a prayerprayerpang -- what shall respond to it , Folio 7 2.
Who help me ? I have fiery thoughts of God ;;,
I would attempt Hh HH im ; i; i. I n the wilderness
* Matthew 4 : 1 , King James Version ( Bible Gateway : 2020 ) Matthew 4 : 1 : ' Then was Jesus led up of the Spirit into the wilderness to be tempted of the devil ' .
May beMay beMaybe   He will unbosom .
* ' Saint Boniface ' , ( Encyclopædia Britannica : 2020 ) Boniface ( b. ca. 675-d . 754 ) , an English missionary who became a Benedictine monk responsible for the spread of Christianity in Germany .
AttendantAttendantServant
Consul ,   the AaA rchbishop
Of Mentz would see you ..
* ' Where is Mainz , Germany ? ' ( World Atlas : 2015 ) Mentz is the former spelling of Mainz , a south-eastern region of of present-day Germany .
Carloman
Folio 5 III He brings me my enfranchisement . [ enter Boniface ] Great angel ,
[ enter Boniface
* Missing closed bracket Great Angel ,
[ As Boniface enters the Servant withdraws ]
Great Angel ,
My spirit leaps within me to be born ,
Beholding you .
Folio 4W. /Folio 5
Boniface
My son , the Holy Father
Receives you joyously .
Living , unscathed , to give Him everything
One has , to pour one's soul into His lap ,
To let Him play upon one as the wind ,
To feel His alternations ... !
Boniface
Carloman ,
Your childlike transport shall be surely blest ;blest ;blessed :
Yet in the convent there are bitter hours
Of exile from God's presence ----,   penances , -- * This might not be a dash , but part of the line from the comma strike-through
Boniface
The holy   brethren chauntchauntchant   in unison
About the cloister For hours within the chapel ; there is buzz
About the cloister like a hive of bees ,..
* 'A Brief History of the Benedictine Order ' , ( Order of Saint Benedictine : nd ) The Benedictine order was founded in 529CE after St. Benedict founded a monastery at Montecassino . It became the most popular monastic order during the Carolingian era .
There have been hermits ! Might I live alone ,
I could breathe unrepiningly the while
It pleased God to keep silence . I would tame
Some wistful , kingly beast to roam with me ,
And we would wait HHh H is pleasure . Boniface ,
Folio 6x Ere you renounced it . C. Scanned the heir of Clovis Drawn like a senseless idol in his car . You judge unworthily . God bade me come Up highe , to Him on a battlefield Where I was victor . it was in the night ; I moved about among my sleeping men I heard them shout for triumph in their dreams , It was enough . Yes , all is vanity The pride of life , of youth , even life itself There is no vanity in life , life utters ( with sudden passion ) W. Folio 7
And travelled ,--  for His sake a wayfarer ,--
Boniface
Thou speakest truth , my son ;, --;   there are some souls
Loved of the Lord as Paul in Araby
* Galatians 1 : 17 , King James Version ( Bible Gateway : 2020 ) The Apostle Paul writes in Galatians 1 : 17 : ' I did not go up to Jerusalem to see those who were apostles before I was , but I went into Arabia . Later I returned to Damascus ' .
With whom one must not meddle .,.   In good time
You will exalt the Church ::;   meanwhile your brother
Who has a tighter grip of circumstance
Than you
He is short-sighted , politic ,
External in his bent . I lead the charge
In battle , I forsee the combinations
Of foreign forces ::;   he is good at siegesiege ,sie r ge ,
And all the hectoring process of delay ;..
He is not like my father . That great fight
At Tours ----!   I feel the onslaught in my blood ;
* ' Battle of Tours ' , ( Encyclopædia Britannica : 2020 ) Reference to a battle fought for territorial and religious reasons between the Christo-Pagan Frankish Empire and the Muslim Umayyad Empire that took place between Poitiers and Tours in 732 CE . Charles Martels led the Frankish forces to victory , which consequently expanded the Frankish Empire's influence .
It never can run sluggish
Boniface
Had you seen
The heir of Clovis   King Chilperic's * ' Childeric III ' , ( Encyclopædia Britannica : 2020 ) Chilperic or Childeric III ( b?-d . 744 CE ) was placed on the throne by Carloman and Pepin in 741 CE during the unrest after Charles Martels death , while they gained power . In 751 CE Pepin deposed Chilperic and sent him into exile at a monastery . wreath eée d waggon in the streets !
You should have looked a last time on the world ,
Ere you renounced it . All is vanity
Boniface * Ecclesiastes 12 : 8 King James Version , ( Bible Gateway : 2020 ) ) vanitas is Latin for vanity . Boniface is probably quoting Ecclesiastes 12 : 8 , ' Vanity of vanities , saith the preacher ; all is vanity '